Достъпността на системите за видеонаблюдение кара все повече обществени институции и частни домове да ги използват за охрана. Подготвихме списък на обектите (който се стараем да актуализираме постоянно), в които поставянето на система за видеонаблюдение е задължителна.

Според наредба №1 (30.01.2012г.) за контрола и опазването на горските територии, всички обекти по чл. 206 от Закона за горите, а именно собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, трябва да бъдат оборудвани със система за постоянно видеонаблюдение, която отговаря на следните изисквания:
1. да осигурява визуално разчитане на регистрационния номер на превозното средство, транспортиращо дървесина, както и час и дата на влизане и излизане на превозното средство;
2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) да осигурява непрекъснати записи на изображенията, датата и часа, с възможност за последващо разглеждане на записите, като съхранява данните за последния календарен месец;
3. разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на всички входове и изходи на обекта;
4. при мобилните обекти разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на цялото мобилно средство или само на тези части от него, от които постъпва или от които излиза дървесината или произведените от нея продукти;
5. да е оборудвана с устройство, осигуряващо непрекъснато електрическо захранване на системата

През 2020г. всички складове за съхранение и производство на горива и складовете за съхранение на алкохол, трябва задължително да бъдат оборудвани със системи за видеонаблюдение, реши парламента. Необходимо е камерите да бъдат разположение така, че да могат да записват регистрационните номера на всички превозни средства, които влизат и излизат от склада.

С новите промени в Закона за автомобилните превози, от 28.03.2020 г., моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1E, D или DE, трябва да бъдат оборудвани с устройство за мобилно видеонаблюдение.

Според Наредба № 8121з-444 от 3 май 2016 г. на МВР и БНБ, за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции, наличието на видеонаблюдение е задължително за трезорните помещения, местата, в които се работи с пари и ценности, касовите помещения, входовете на обекта и зоните за посетители.

Законът за хазарта определя като задължително организаторът на игри в игрално казино да осигури система за непрекъснат видеоконтрол върху игралните маси, игралните автомати, персонала и участниците в игрите.

Общинският съвет в Стара Загора гласува задължителна употребата на видеонаблюдение във всички нощни заведения – барове, дискотеки.

На второ четене бяха приети текстовете, които задължават операторите на горивни инсталации с мощност над 20 мегавата да монтират постоянно видеонаблюдение, до което трябва да осигурят достъп и на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Видеоконтролът трябва да бъде към всички точки на подаване на горива към котлите на инсталацията и местата за съхранение на горивата.


Ето и за кои обекти употребата на видеонаблюдение все още е препоръчителна, като за тях е много вероятно препоръчителният характер да премине в задължителен.

Според Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, организаторите на спортни мероприятия заснемат поведението на зрителите в спортната зона и спортния обект, като за целта при неоходимост разполагат видеокамери - по една на всеки вход и изход, една стационарна и една подвижна камера за всеки сектор, като камерите трябва да са със технически параметри, позволяващи персонализирането на всяка зона и посетител.

Според представително проучване на "Алфа Рисърч", публикувано на интернет страницата на БНТ през месец февруари 2018г., 65% от анкетираните смятат за правилно задължителното въвеждане на видеонаблюдение в детските градини и училищата.


Ако все още се колебаете в избора на система за видеонаблюдение, свържете се с нас за безплатна консултация или оглед. Ако пък вече сте наясно от какво имате нужда, можете да направите поръчката си лесно онлайн.