Видеонаблюдението вече е достъпно за всички, но напоследък по-често получаваме въпроси от нашите клиенти, за които бихме искали да предоставим повече информация. Един от често задаваните е въпросът за видеонаблюдението и личните данни, който ще разгледаме в следващите редове. Без да импровизираме излишно, представяме информацията както е разпространена от Комисията за защита на лични данни (cpdp.bg).

Видеозаписите от средства за наблюдение представляват ли лични данни?

Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат "лични данни", защото чрез тях можете да бъдете физически идентифициран/а по безспорен начин.

Видеонаблюдението „обработване на лични данни” ли е?

Да. Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение.

Кой има право да извършва видеонаблюдение?

Право да извършват видеонаблюдение имат:

1. Търговци или юридически лица, както и техни звена за самоохрана, които са лицензирани за извършването на частна охранителна дейност;

2. Държавни институции, на които се налага да извършват видеонаблюдение за изпълнение на своите функции;

3. Във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършвано само при наличие на нормативно основание или при Ваше изрично съгласие.

Имам ли право да бъда информиран/а от администратора за извършваното видеонаблюдение?

Да. Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. В случай че те не са възразили пред администратора за обработването на личните им данни, по този начин се приема, че същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически средства за видеоконтрол.

Имат ли право работодателите да извършват видеонаблюдение на работното място на работниците/служителите, с които са в трудови правоотношения?

Когато целта на видеонаблюдението е контрол на работния процес и спазване на работното време, администраторът може да извършва видеозапис чрез средства за наблюдение на своите работници/служители само при наличие на нормативно основание за това или при дадено изрично съгласие от лицата - обект на видеонаблюдението (например чрез клауза в трудовия договор).

Имам ли право да възразя срещу осъществявано спрямо мен видеонаблюдение?

Да. Имате право да възразите пред администратора, че не желаете да бъдете записван чрез камери за видеонаблюдение, ако администраторът не Ви докаже наличието на правно основание в конкретния случай.

Имам ли право на достъп до видеозаписи, отнасящи се до мен, записани с камери за видеонаблюдение?

Да. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни (вкл. видеозаписи). В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. За тази цел той трябва да предприеме съответни технически мерки за заличаване/маскиране на образите на другите лица-обект на видеонаблюдението. При липса на такава техническа възможност достъп до видеозаписи може да бъде предоставен само със съгласието на всички лица-обект на видеонаблюдението.

Как мога да се защитя, в случай че спрямо собствения ми недвижим имот се извършва видеонаблюдение от камери, разположени в съседен имот с охранителна цел?

Действията на лицата във връзка с осъществяване на видеозаснемане с охранителна цел са регламентирани в Закона за частната охранителна дейност, като контролът върху дейностите по този закон е възложен на Главна дирекция „Охранителна полиция” и областните дирекции на МВР. Винаги можете да се обърнете към тези структури на МВР.

Как мога да се защитя, в случай че спрямо мен се извършва видеонаблюдение, за което не е поискано моето съгласие?

1. Можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.

Да обжалвате действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

Тук трябва да направим уточнението, че фирмата, които продава или монтира техника за видеонаблюдение (каквато е и фирма Дианид), не носи отговорност за правната страна на въпроса в съответствие с описаните по-горе точки. Важно е, да се прави ясно разграничаване между "извършване на видеонаблюдение" и продажба. Отговорността по събиране и обработване на лични данни се поема от собственика на системата за видеонаблюдение.